Proinfra Ehitus OÜ poolt pakutavad teenused:

 1.  Ehitustegevus välis- ja insenerivõrkude rajamisel:
  • Vee-, gaasi-,kanalisatsiooni-,sadevee-, maakütte ja soojatorustike ehitamine, rekonstrueerimine.
  • Hoonetevälise elektri-, tänavavalgustuse- ja sidevõrkude projekteerimine ning ehitamine.
  • Kinnistusiseste parklate, platside ja spordiväljakute projekteerimine ning ehitamine.
  • Pumplate, puhastite, imbväljakute, tiikide ja seotud rajatiste ehitamine.
  • Maaparandussüsteemide ehitamine, rekonstrueerimine ja hooldamine.
 2. Muud ehitus-, kaeve-, pinnase- ja süvendustööd (s.h. ehitusprahi koristus ja utiliseerimine, tiikide rajamine ) rasketehnikaga.
 3. Ehituseelarvete ja projektdokumentatsiooni koostamine, kooskõlastamine ja lubade hankimine hoonevälistele insenerivõrkudele.
 4. Omanikujärelevalve teenused:
  • Elektri- ja sidevõrgud.
  • Veevarustus ja kanalisatsioon.
  • Maaparandussüsteemid.
 5. Tugiteenused ehitustöödel:
  • Liikluskorralduse tagamine.
  • Kaevetööde ohutuse tagamine (tugiseinte rent, transport ja paigaldus).
  • Ajutiste ehitiste ja kommunikatsioonide paigaldamine ehitusobjektidele.
  • Olemasolevate kommunikatsioonide, puude, põõsaste ja ehitiste kaitsemine ehitustegevuse eest.
  • Ehitusplatside ettevalmistamine (pinnase planeerimine, puude mahavõtmine ja kändude juurimine, teisaldamine ja utiliseerimine).
  • Muud põhiehitustöid toetavad tegevused.